Diari digital d'Andorra Bondia

Avís legal


El present document te per finalitat regular les NORMES D'ÚS i salvaguardar la PROTECCIÓ DELS USUARIS del lloc web de la veu del poble S.A.. Els terminis "Vostè" i "Usuari" s'empren aquí per referir-se a tots els individus i/o entitats que per qualsevol raó accedeixin a aquest lloc de la web.
La utilització de la pàgina i/o dels seus serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves així com la validesa de totes i cadascuna de les Condicions Generals recollides a la última versió actualitzada d'aquestes Normes d'ús, per el que l'usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti www.bondia.ad. L'accés i/o ús de determinats serveis oferts als usuaris (d'ara en endavant l'usuari) a www.bondia.ad, pot estar sotmès a certes condicions que, depenent dels casos, substitueixen, modifiquen i/o completen aquestes Normes d'ús, per el que l'usuari, amb anterioritat a l'accés i/o ús de dits serveis i continguts, ha de llegir i acceptar dites condicions.

Ús de la pàgina www.bondia.ad i serveis:
- L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.bondia.ad i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, d'acord amb la Llei, moral, bones costums i ordre públic, així com el que disposen les presents Normes d'ús. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.bondia.ad o serveis, amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris al que estableixen les presents Normes d'ús, lesives de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin perjudicar la pàgina www.bondia.ad o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través de la mateixa, per la resta d'usuaris, la veu del poble S.A. i/o la seva imatge.
- La veu del poble S.A. podrà, per millorar l'agilitat en el funcionament de www.bondia.ad i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis prestats o qualsevol aspecte substancial de la present pàgina, o les condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis de www.bondia.ad. De la mateixa manera, els usuaris, amb objecte de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de La veu del poble S.A., podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de la direcció de correu electrònic web@bondia.ad.
- Els usuaris de www.bondia.ad hauran de tenir en compte qualsevol instrucció que, a través de l'e-mail, web@bondia.ad, La veu del poble S.A.  o el seu personal degudament autoritzat, imparteixi.

Protecció de les dades personals dels usuaris per part de La Veu del Poble S.A.
l'usuari de www.bondia.ad, a l'enviar les seves dades per poder utilitzar els serveis oferts per La Veu del Poble S.A., està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal (d'ara en endavant les Dades Personals) que La veu del poble S.A.  tracta de forma automatitzada i incorpora en un fitxer amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els seus serveis, fitxer del que és responsable La veu del poble S.A., i que es troba registrat o donat d'alta davant de l'autoritat competent.

Degut a les característiques pròpies de l'activitat i els serveis de La veu del poble S.A.  i per el perfecte desenvolupament i consecució dels seus objectius, es fa necessària la cessió de dades personals a tercers, incloent transferències internacionals. Dites cessions o transferències de dades personals poden dirigir-se a les societats del GRUP. Per la cessió de dades de caràcter personal dites entitats tenen com a exclusiva finalitat la correcta prestació dels serveis que La veu del poble S.A.  ofereix.

Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d'accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els terminis recollits en la legislació de protecció de dades. De la mateixa manera, el consentiment de l'usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, d'acord al que disposa la Llei 15/2003 del 18 de desembre, de protecció de dades personals.

Per això, caldrà contactar amb La veu del poble S.A.  a través del correu electrònic web@bondia.ad, o bé, escrivint al seu domicili social a La Massana, AD400, Principat d'Andorra. La veu del poble S.A. garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, La veu del poble S.A. garanteix la confidencialitat de les Dades Personals, tot i que revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Els usuaris de www.bondia.ad garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Els serveis de La veu dePàgina2l poble S.A. no estan destinats als menors i La veu del poble S.A. no sol·licita ni recull informació relativa a persones menors d'edat.

D'altra banda, La veu del poble S.A. podrà recollir informació a través de dispositius com "cookies" o fitxers "log" sobre la navegació dels seus usuaris per www.bondia.ad . Aquests dispositius s'associen exclusivament a un únic usuari i el seu propi ordinador personal. En tal cas, La veu del poble S.A. només utilitzarà aquestes dades en conjunt amb la última finalitat de millorar els seus serveis. És possible que La veu del poble S.A. comparteixi aquesta informació amb les seves empreses clients, però de la mateixa manera i en tot cas amb caràcter global i estadístic únicament.

 


Motius d'exclusió:
La veu del poble S.A. es reserva el dret d'exclusió temporal o definitiva dels usuaris en qualsevol dels següents supòsits:
a. Per incompliment de qualsevulla de les Condicions Generals d'ús establertes en el present document.
b. Per incompliment de les lleis, la moral, i l'ordre públic.
L'exclusió dels usuaris no suposarà la renúncia de La veu del poble S.A.  a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

Dret de Modificació de les Normes d'ús:
La veu del poble S.A. es reserva el dret de modificar unilateralment i sense previ avís, qualsevol dels terminis i condicions de les presents Normes d'ús, en els terminis i condiciones que estimi convenient, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través de http://www.bondia.ad/.

Propietat Intel·lectual i Drets d'Autor.
Tota la informació continguda a www.bondia.ad , el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Active X, està protegida per drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a La veu del poble S.A.  o als seus llicenciadors. Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquesta web poden visualitzar la informació continguda en la mateixa i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una ret local. No es permet, sense perjudici del que recullen les presents Normes d'ús, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada en www.bondia.ad , sense autorització prèvia de La veu del poble S.A.  L'usuari, haurà d'utilitzar els continguts i informacions recollides a www.bondia.ad, de forma diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per ús personal i no comercial, sempre i quan no s'elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i demés dades identificatives de drets de La veu del poble S.A. o de tercers, és a dir respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció, còpia, distribució o publicació, de qualsevol tipus del contingut de la informació publicada a http://www.bondia.ad/ sense autorització prèvia i per escrit de La veu del poble S.A. queda prohibida. L’autorització per a la reproducció pot sol·licitar-se a la direcció de correu electrònic web@bondia.ad . En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents a www.bondia.ad ha estat introduït a la mateixa amb violació de drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem que comuniqui a La veu del poble S.A. dita circumstància, remitent notificació a la direcció de correu electrònic a web@bondia.ad , que inclogui, almenys, els següents extrem: a) Nom, adreça, número de telèfon i adreça de e-mail del reclamant. b) Dades del titular dels drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haver estat infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina www.bondia.ad . d) Declaració de que la introducció dels continguts ha estat introduïda sense autorització expressa del titular dels drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual. Sense perjudici de l'assenyalat en els paràgrafs precedents, La veu del poble S.A. es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en normativa vigent sobre publicitat i de drets d'autor o altres drets protectors de la propietat intel·lectual.

"Hiperlinks".
- En cas que www.bondia.ad refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines Web de tercers, La veu del poble S.A.  no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol tipus de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, per el què La veu del poble S.A. no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts de dita/es pàgina/es, essent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bones costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets de tercers. L'existència d'un "hiperlink" no pressuposa cap relació entre La veu del poble S.A. i el propietari de la pàgina web en què el mateix s'estableixi.

- Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un "hiperlink" amb la pàgina www.bondia.ad , haurà de garantir que el "hiperlink" només permet l'accés a les pàgines o serveis de la pàgina www.bondia.ad , però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, "deep-links", "browsers", manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web de www.bondia.ad . Tret d'aquells signes que formen part del "hiperlink", l'usuari garantizarà que la pàgina web en la que s'estableixi el "hiperlink" no contindrà marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a La veu del poble S.A..

 


Exclusió de garanties i de responsabilitat.

* La veu del Poble S.A.  NO GARANTEIX LA FIABILITAT, DISPONIBILITAT O CONTINUÏTAT DEL FUNCIONAMENT DE LA SEVA PÀGINA WEB NI DELS PRODUCTES O SERVEIS POSATS A DISPOSICIÓ DE L'USUARI, PER EL QUE EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER ELS DANYS I/O PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA MANCA DE DISPONIBILITAT, FIABILITAT O CONTINUÏTAT DE LA SEVA PÀGINA WEB O DELS SEUS SERVEIS, TOT I QUÈ INTENTARÀ FACILITAR, EN LA MESURA DE LES SEVES POSSIBILITATS, AJUDA TÈCNICA A LA PERSONA AFECTADA.

* La veu del Poble S.A.  NO S'OBLIGA A CONTROLAR I NO CONTROLA AMB CARÀCTER PREVI, L'ABSÈNCIA DE VIRUS O ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS, QUE PUGUIN PRODUCIR ALTERACIONS EN EL SOFTWARE O HARDWARE DELS USUARIS O PERSONES QUE VISITIN LES PÀGINES, PER EL QUE NO RESPONDRÀ DELS DANYS I PERJUDICIS DE QUALSEVOL NATURALESA QUE POGUÉS DERIVAR-SE DELS MATEIXOS.

* La veu del Poble S.A.  NO S'OBLIGA A CONTROLAR I NO CONTROLA AMB CARÀCTER PREVI, APROVA NI FA PROPIS ELS SERVEIS, CONTINGUTS, DADES, ARXIUS, PRODUCTES I QUALSEVOL TIPUS DE MATERIAL EXISTENT A LA PÀGINA O PÀGINES WEB DE TERCERS, PER EL QUE La veu del Poble S.A.  NO RESPONDRÀ, SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA, DE LA LEGALITAT DELS CONTINGUTS DE LA SEVA/ES PÀGINA/ES WEB, ESSENT RESPONSABILITAT EXCLUSIVA DELS TERCERS, A TÍTOL ENUNCIATIU I NO LIMITATIU, EL RESPECTE DE LA LEGALITAT, MORAL, BONES COSTUMS I ORDRE PÚBLIC, DELS CONTINGUTS, AIXÍ COM QUE AQUELLS NO LESIONIN DRETS QUALSEVOLS DE TERCERS.

* La veu del Poble S.A. NO S'OBLIGA A CONTROLAR I NO CONTROLA, NI GARANTITZA LA FIABILITAT, DISPONIBILITAT O CONTINUÏTAT DEL FUNCIONAMIENT DELS PRODUCTES O SERVEIS POSATS A DISPOSICIÓ DE L'USUARI PER TERCERS ALLOTJATS FORA DE www.bondia.ad , PER AIXÒ EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER ELS DANYS I/O PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA MANCA DE DISPONIBILITAT, FIABILITAT O CONTINUÏTAT DE LA SEVA PÀGINA WEB O DELS SEUS SERVEIS. L'USUARI RESPONDRÀ DELS DANYS I/O PERJUDICIS DE QUALSEVOL NATURALESA QUE La veu del Poble S.A. POGUÉS SOFRIR COM A CONSEQÜÈNCIA DE L'INCOMPLIMENT PER PART DE L'USUARI, DE LA LLEI O DE QUALSEVOL DE LES CONDICIONS GENERALS RECOLLIDES EN EL PRESENT ACORD.

Salvaguarda de les Normes d'ús.
Si una de les estipulacions de les presentes Normes d'ús fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions es mantindrien en els terminis acordats. La veu del Poble S.A. es compromet a substituir l'estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el màxim possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.

Llei aplicable i Jurisdicció competent.
Aquestes Normes d'ús es regeixen per la Llei del Principat d'Andorra. La veu del Poble S.A. i els usuaris, per la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, respecte a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, es sotmet, amb renúncia expressa al seu domini propi o a qualsevol altre que, en el seu cas, pogués correspondre'ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals del Principat d'Andorra. Constitueix aquest contracte la expressió completa i íntegra de l'acord entre La veu del Poble S.A. i l'usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre ambdues parts.

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic