Diari digital d'Andorra Bondia
La modificació de les lleis endureix les sancions per a policies i carcellers
La modificació de les lleis endureix les sancions per a policies i carcellers

La modificació de les lleis endureix les sancions per a policies i carcellers


Escrit per: 
M.S. / Foto: Jonathan Gil

Les modificacions de les lleis de la policia i del cos penitenciari aprovades en el darrer consell de ministres endureixen el règim disciplinari per als membres del cos que cometin alguna falta, a la vegada que amplien els supòsits de faltes –siguin molt greus, greus o lleus– en què poden incórrer i varien la qualificació d’algunes altres.
D’aquesta manera, segons el text dels projectes de llei aprovats al qual ha tingut accés aquest rotatiu, passen a ser faltes considerades molt greus l’incompliment reiterat de la jornada de treball sense causa justificada, l’actuació sense la decisió necessària i amb retard, quan en depengui evitar un mal greu, immediat i irreparable, i l’abandonament o la pertorbació greu del servei.
Així mateix passen a ser considerades faltes greus la no assistència a les reunions de treball i les accions formatives degudament convocades sense causa justificada o l’incompliment de les obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, mentre que el fet de no tenir en vigor els documents, permisos o autoritzacions exigits per acomplir les funcions pròpies del lloc de treball, o no respectar els terminis de lliurament dels documents justificatius escaients, tindrà la consideració de falta lleu.
Pel que fa a les sancions aplicables en funció de les diferents faltes que es puguin cometre, el text, que preveu un termini de prescripció de sis mesos per a les faltes lleus, de dos anys per a les greus i de quatre anys per a les considerades molt greus, concorden amb les que estableix la Llei de la funció pública, si bé s’amplien en alguns casos.
Per això, un cop les dues lleis entrin en vigor serà possible destituir del càrrec un comandament en cas que hagi comès una falta greu o molt greu i també hi haurà la possibilitat de decidir la reubicació obligatòria en un altre lloc de treball en el cas que es cometi una falta molt greu.
Així, la comissió de faltes molt greus es pot sancionar amb l’acomiadament i la inhabilitació, temporal o definitiva, per prestar serveis en qualsevol lloc de treball de l’administració general; la reubicació obligatòria en un altre lloc de treball, dins o fora del cos corresponent, amb l’adaptació corresponent de l’estructura salarial al nou lloc de treball; la destitució del càrrec de comandament, també amb l’adaptació salarial corresponent al nou lloc de treball; i amb la suspensió temporal de les funcions fins a un màxim de dos anys, amb la pèrdua de les retribucions corresponents. En alguns casos, la reubicació obligatòria i la suspensió temporal i la destitució del càrrec i la suspensió, les sancions es poden imposar alternativament o conjuntament.
Pel que fa a les faltes considerades greus, es poden aplicar les mateixes sancions previstes per a les qualificades molt greus, a excepció de l’acomiadament i la inhabilitació, temporal o definitiva, per prestar serveis en qualsevol lloc de treball de l’administració general i, tenint en compte el cas de la suspensió temporal de les funcions, amb la pèrdua de les retribucions corresponents, aquesta podrà tenir un termini màxim de sis mesos i no de dos anys com en el cas de les faltes molt greus.
Finalment, quan es tracti de faltes considerades lleus, els projectes de llei de la policia i del cos penitenciari preveuen que es puguin sancionar amb la suspensió temporal de les funcions fins a un màxim de catorze dies, amb la pèrdua de les retribucions corresponents; amb la deducció proporcional de les retribucions per les faltes de puntualitat i assistència, i amb una amonestació escrita.
En el cas de la suspensió temporal de les funcions i en el de la reubicació obligatòria en un altre lloc de treball fora del cos, la sanció comporta la privació de l’exercici de les funcions; la prohibició de la tinença, el port i l’ús de l’arma o armes de foc autoritzades; la prohibició de l’ús de l’uniforme i les divises reglamentaris i del distintiu d’identificació; la pèrdua de les retribucions corresponents i, si és considera escaient, la prohibició d’accés a les dependències del cos sense l’autorització del director.
A més a més, i sigui quina sigui la qualificació de la falta comesa, es podrà imposar, en els casos que ho requereixin, l’obligació d’abonar el valor del material perdut o deteriorat o de restituir els diners avançats.
Entre les faltes considerades greus destaca l’incompliment de les normes aplicables a l’ús de les armes de foc i dels mitjans de subjecció i coercitius; qualsevol actuació que suposi una discriminació sigui per la raó que sigui; la vaga o l’exercici d’altres accions substitutives d’aquest dret sempre que puguin alterar la prestació continuada i ininterrompuda dels serveis essencials, i manifestar-se o defensar públicament els interessos professionals utilitzant l’arma, mitjans de subjecció, uniforme i les divises reglamentàries, així com l’incompliment del deure de secret professional i fer declaracions públiques sobre dades o informacions emparats per aquests. Entre les faltes greus hi ha no mantenir la neutralitat política en l’exercici de les funcions.

lleis de la policia i cos penitenciari
règim disciplinari
faltes
greus
molt greus
lleus
policies
carcellers

Compartir via

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Formulari de contacte