Durant el primer semestre de l’any el Govern ha portat a terme operacions de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit per un import total de 50 milions d’euros, segons es desprèn de l’informe d’execució pressupostària i comptable que des de l’edifici administratiu s’ha transmès al Consell General, on es posa de manifest que fins al 30 de juny s’han introduït modificacions pressupostàries per un import de 147 milions, fet que eleva els crèdits aprovats per a l’any dels 707,6 milions pressupostats inicialment fins als 854.689.652 euros. 

Així, fins al 30 de juny s’han fet fins a 7 crèdits extraordinaris per un import global de 40 milions d’euros, operacions que s’han dut a terme per finançar les despeses conseqüència de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19. D’aquesta manera, el ministeri de Salut ha destinat fins a 11,96 milions d’euros per finançar principalment el menyscapte d’ingressos en el pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), a la renovació del contracte amb la Creu Roja Andorrana per a la gestió dels stop labs i als treballs realitzats per diferents empreses per a l’Oficina Covid.

Per la seva part, des del ministeri de Presidència, Economia i Empresa, s’han destinat els primers sis mesos de l’any fins a 25 milions d’euros per finançar les ajudes corresponents a les suspensions temporals dels contractes de treball (STCT), les reduccions de la jornada laboral (RJL) i les prestacions per a les persones que realitzen una activitat per compte propi, mentre que el ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat ha destinat 3 milions per donar continuïtat al finançament de les prestacions per desocupació involuntària.
La darrera operació de crèdit extraordinari, d’un import de 83.532,56 euros, correspon al departament del cap de Govern i s’ha destinat a la difusió de la campanya de vacunació contra la Covid-19.

Quants als 10 milions obtinguts a partir de suplements de crèdit, més de la meitat, 6,5 milions, corresponen al ministeri de Finances, que ha destinat aquesta quantitat per fer front a les despeses relacionades a l’emissió de deute internacional per valor de 500 milions d’euros que es va portar a terme el maig passat. Així, s’han satisfet 198.000 euros en concepte d’honoraris dels treballs d’assessorament jurídic, 115.000 euros corresponents al ràting de l’emissió i 6,18 milions d’interessos de deute públic i comissions bancàries.

Des del ministeri de Salut s’han realitzat suplements de crèdit per valor de 2 milions d’euros, import que s’ha destinat principalment al finançament de l’adquisició de productes farmacèutics i sanitaris per donar resposta a les necessitats de la pandèmia, mentre que des d’Afers Socials, Joventut i Igualtat s’han dut a terme suplements de crèdit per un import d’1,3 milions d’euros, diners que s’han destinat al finançament  dels ajuts a l’habitatge de lloguer, 757.000 euros, i d’ajudes a famílies, 500.000 euros.

D’altra banda, durant el primer semestre de l’any s’han aprovat fins a 72,8 milions d’euros en concepte de crèdits ampliables contra ingressos, gairebé en la seva totalitat, 72 milions, corresponents al ministeri de Finances per fer front a l’amortització de préstecs amb entitats financeres així com pel pagament de les quotes pendents del préstec del Túnel de les dos Valires, en el marc d’una operació de reclassificació del deute.

De la quantitat restant, 620.000 euros corresponen al ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, que els ha destinat a la renovació i modernització de la xarxa Wi-Fi dels centres educatius en el marc del conveni assolit amb Andorra Telecom, i 7.300 euros al de Cultura i Esports, que ha donat compliment a un acord de col·laboració per a la promoció de l’estudi de la llengua i la cultura d’Andorra a Praga.

Finalment, els 24,2 milions restants per arribar als 147 de més amb què s’ha modificat el pressupost, corresponen a compromisos reconduïts de despeses compromeses en l’exercici anterior i que es van posposar per al següent, 23,9 milions, i a un avenç de fons de 300.000 euros destinat a finançar els treballs d’elaboració del projecte constructiu d’un edifici dedicat a habitatge de lloguer.

Liquidació de despeses
Més enllà de les modificacions pressupostàries, els sis primers mesos de l’any el Govern ha liquidat despeses per un import de 441,34 milions d’euros, 119,71 milions més (37,22%) del que es va liquidar el primer semestre del 2020, un increment que ve donat principalment pels augments dels capítols de transferències corrents, que puja en 15,8 milions, de despeses financeres, que creix 3,39 milions, de transferències de capital, que han augmentat en 3 milions i de passius financers on l’increment ha estat de 101,55 milions.

Pel que fa a les despeses de personal, en sis mesos s’han liquidat fins a 54,04 milions d’euros, un 2,90% més que en el mateix període de l’any anterior, un augment que s’explica per l’increment de 548.000 euros (1,45%) de la partida de remuneracions bàsiques i altres del personal fix, partida que creix pels increments dels subconceptes sou base de funcionaris i agents de l’Administració de caràcter indefinit, 158.000 euros més, dietes, desplaçaments i destinació estrangera, 65.440 euros més, permanències, primes i especialitats, 66.450 euros més i per l’increment de 230.000 euros de la dotació reservada per a triennis del personal funcionari i agents de l’Administració de caràcter indefinit. Quant a la partida de retribucions bàsiques d’agents administratius de caràcter eventual, s’han liquidat fins a 470.000 euros (19%) més que el que va liquidar per aquest concepte en el primer semestre de l’exercici 2020. 

Per contra, la despesa liquidada en concepte d’inversions reals ha estat únicament de 9,92 milions d’euros, 5,44 milions menys que la del 2020, i destaca la reducció de 3,91 milions de la partida d’edificis i altres construccions i la d’1,67 milions de la de béns destinats a l’ús general.