Després de ser reconegut com a millor fons de pensions de països europeus amb menys d’un milió d’habitants per la revista Investments & Pensions Europe el novembre passat, el Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) s’ha situat també, si més no des del punt de vista de la rendibilitat, entre els millors fons europeus sense tenir en compte les dimensions del país.

I és que el rendiment del 10,09% assolit pel FRJ durant l’exercici 2023, dada ja neta  de despeses bancàries i comissions de gestió i dipositària dels actius financers, ha estat superior a l’obtingut per altres fons de pensions internacionals i fons d’inversió amb un perfil de risc i distribució d’actius similars als del fons andorrà.

Així es posa de manifest en l’Informe anual 2023 del Fons de Reserva de Jubilació fet públic aquesta darrera setmana un cop tancat comptablement l’exercici, on es destaca que la rendibilitat del FRJ és major per exemple que la mitja dels fons d’inversió mixtos de la zona euro, on la renda variable suposa entre el 25% i el 35% de la cartera, que ha estat del 8,26%, així com de la mitjana dels plans de pensions espanyols, també amb la mateixa proporció de renda variable, que ha estat del 8,13%. A la vegada, se supera també la mitjana dels fons de pensions suïssos, que han obtingut una rendibilitat del 5,44%, i la dels fons de pensions mixtes italians, que han assolit un rendiment del 6,9%.

Més enllà de comparacions amb fons similars, la rendibilitat de l’exercici passat, la més alta de la darrera dècada i que permet compensar la caiguda del 9,31% del 2022, afavoreix que els rendiments acumulats els darrers anys pel FRJ segueixin sent superiors a la inflació andorrana, un aspecte que no només és un dels objectius del Fons de Reserva de Jubilació, sinó que n’és una obligació perquè així ve determinat per llei. En aquest sentit, en la memòria es remarca que la rendibilitat acumulada del fons dels últims deu anys, un 25,02% supera en més de cinc punts la inflació del mateix període, que ha estat del 19,79%, una diferència, però, que es redueix al 2,19% si només es tenen en compte els darrers cinc anys, període en què la rendibilitat del fons ha estat del 18,83% i la inflació del 16,65%.

Cal recordar que a 31 de desembre passat, la cartera d’inversions del FRJ ascendia a 1.669,7 milions d’euros, després d’haver augmentat durant l’exercici en 178,6 milions, 27,6 dels quals procedents dels excedents de la branca de jubilació i transferits des de la CASS i 151 resultants de la gestió dels fons.

Quant a la composició de la cartera, i respecte al tancament de l’exercici 2022, tres tipologies d’actius han guanyat pes. Concretament els de renda fixa, que han passat del 52,1% al 53,1; els de renda variable, que han passat d’un 26,9% a un 28,7%, i les inversions iniciades el 2021 corresponents a altres actius de fons de Private Equity que han passat de l’1,9% al 2,6%. En sentit contrari, el pes en actius de mercat monetari s’ha reduït i s’ha passat del 10,5% al 8,8% del patrimoni total del FRJ, de la mateixa manera que el pes dels altres actius líquids, que ha passat del 6% al 4,4%.

Així, els actius monetaris, bàsicament instruments financers a curt termini com poden ser dipòsits, comptes corrents, papers comercials i fons monetaris, ascendeixen a 146,4 milions d’euros. La renda fixa, principalment formada per bons i obligacions, ascendeix a 886,8 milions d’euros, mentre que el valor de la renda variable, formada per accions cotitzades en mercats reglamentats, si bé també s’inverteix en accions directes, fons d’inversió i ETFs, és de 478,8 milions.

Els altres actius, entre els quals s’inclouen els béns immobles (sis immobles físics i un terreny) que la CASS va traspassar al Fons de Reserva de Jubilació en el moment de la seva creació, ascendeixen a 157,8 milions d’euros.

Rendibilitat del 2,84% i xifres rècord el primer trimestre
Després de tancar el 2023 assolint el seu màxim històric de patrimoni i de seguir marcant fites els dos primers mesos d’aquest any, el Fons de Reserva de Jubilació ha tancat el primer trimestre també en xifres històriques, després d’haver obtingut entre gener i març una rendibilitat del 2,84%.

Així, segons les dades recollides al darrer informe mensual, a 31 de març passat el volum de la cartera del FRJ era de 1.725,09 milions d’euros, 35,06 milions més del que hi havia al febrer, després d’haver obtingut una rendibilitat de l’1,61%, en un mes en què la renda variable va incrementar el seu valor un 3,89% i la renda fixa un 1,13%.

Pel que fa al posicionament de la cartera, el 61,6% d’aquesta correspon a actius monetaris, bàsicament instruments financers a curt termini, i a la renda fixa, conformada majoritàriament per bons i obligacions, ja siguin sobirans o corporatius. La renda variable constitueix el 30% de la cartera del FRJ i està formada per accions cotitzades en mercats reglamentaris, ETF i fons d’inversió, mentre que els altres actius (els no líquids i els invertits en Private Equity) suposen el 8,4% del volum de la cartera.