El producte interior brut (PIB) ha crescut, en termes reals, un 1,6% durant el primer trimestre de l'any respecte al mateix període del 2023, segons les dades fetes públiques pel departament d'Estadística, des d'on s'ha remarcat que, malgrat que les variacions de creixement cada cop són més estables, aquesta xifra ve marcada pel fort creixement que està experimentant el sector de la construcció. Quant a la variació intertrimestral, ha estat de l'1,3% respecte al quart trimestre del 2023, mentre la variació del PIB nominal, ha estat del 0,5%.

Així, en el primer trimestre, el sector de la construcció i els serveis continuen experimentant taxes de creixement positives. En conseqüència, l'economia nacional continua assolint taxes de creixement positives. Si es compara amb les economies de l'entorn, l'economia andorrana se situa per sobre de la variació de l'economia francesa (1,3%) i de la Unió Europea (0,4%), però, per contra, creix per sota del que ho fa l'economia espanyola (2,4%).

L'evolució del producte interior brut ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. En el primer trimestre d'enguany, aquest àmbit d'activitat econòmica ha experimentat un creixement de l'1,6%. En el cas de la construcció, el sector continua amb la dinàmica positiva i ha experimentat un creixement del 6,7% en els primers tres mesos de l'any, mentre que agricultura i indústria han estat les notes negatives el primer trimestre, on han registrat variacions negatives del 0,2% i del 2,2%, respectivament. 

En el cas concret dels serveis, i per entendre millor la dinàmica del sector d'activitat més important de l'economia nacional, d'acord amb la classificació europea d'activitats econòmiques el grup es pot dividir en tres subsectors com són el comerç, transport, hostaleria i informació, que suposen el 33% del VAB andorrà de serveis, les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques, amb un pes del 44%, i finalment les administracions públiques, educació, sanitat, servbeis socials i personals, que representen el 23% del VAB. 

Les activitats del primer subsector comerç, hostaleria, transport, informació i comunicació han presentat una dinàmica molt positiva en els darrers anys on s'han constituït en l'accelerador principal de l'economia. Això no obstant, arran de la Covid-19 i a causa de l'alta vinculació d'aquest subsector al turisme, durant l'any 2020 i inicis del 2021 ha sofert una desacceleració considerable. Tot i això, durant l'any 2022 ha mostrat ser un sector d'una alta capacitat de recuperació i, durant el 2023 s'ha vist com les variacions han anat reduïnt-se fins a arribar a un resultat negatiu el darrer trimestre. En aquest primer trimestre d'enguany, la variació és del 0% respecte al mateix període de l'any anterior.

La seva evolució contrasta amb els resultats del segon subsector, en el qual s'ubiquen les activitats financeres, entre d'altres. La crisi sanitària ha afectat també aquest subsector però de manera menys intensa. Pel que fa al primer trimestre de l'any registra un augment del 3,1%.

Finalment, l'evolució del subsector de les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals es mostra més constant al llarg dels períodes considerats, a diferència dels altres dos subsectors. Per aquest primer trimestre de l'any experimenta una variació positiva de l'1,3%.