Durant el primer semestre d'aquest 2024, el total d’importacions és de 882,72 milions d’euros, amb una variació percentual del -0,3% respecte al mateix període de l’any anterior. Els grups amb una major variació positiva són: “Transport” (+13,7%), “Farmàcia-perfumeria” (+8,6%), “Begudes i tabac” (+7,2%), i “Alimentació” (+1,5%). Per contra les partides amb una variació negativa més destacada són “Energia” (-13,8%), “Electrònica” (-14,6%), “Vestit i calçat” (-8,4%) i “Diversos” (-6,8%). Així ho detalla el departament d'Estadística en un informe publicat aquest dilluns.

Pel que fa a les exportacions, el total ha arribat als 102,03 milions d’euros, amb una variació percentual del -27,5% respecte el mateix període de l’any anterior. Destaquen amb un valor positiu les partides de “Transport” (+12,1%) i “Joieria” (+11,1%). En canvi, les partides amb una variació absoluta negativa més destacada són “Diversos” (-76,3%) i “Industrial” (-17,5%). Sense tenir en compte l’exportació excepcional de la partida “Diversos” del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” pel març del 2023, la variació passa a ser del +8,1% per aquest període.

Això és després que el mes de juny les importacions hagin sumat un valor de 146,51 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del -3,1% respecte al juny de l’any anterior. Les partides amb major variació percentual i absoluta positiva són “Transport” amb un +18,7%, “Farmàcia-perfumeria” amb un +13,1% i “Joieria” amb un +49,2%. Destaquen amb una variació percentual i absoluta negativa els grups
“Electrònica” amb un -26,2%, “Begudes i tabac” amb un -18,3%, “Energia” amb un -22,7%, “Construcció” amb un -15,4% i “Diversos” amb un -12,7%.

Les exportacions durant aquest darrer mes han sumat 15,59 milions d’euros, amb una variació percentual del +1,2% respecte al període anterior. La partida exportada més destacada amb una variació percentual positiva i una major variació absoluta és “Transport” amb un +44,4%. Té una variació negativa més destacada la partida “Joieria” amb un -65,1%.

Pel que fa a l’acumulat del darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.842,90 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del +0,2% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, en que les importacions en valor van ser de 1.838,45 milions d’euros. Sense el capítol “Energia”, les importacions augmenten un +2,9% en comparació a l’any anterior. Destaquen amb una variació percentual positiva i major variació absoluta les partides “Transport” (+20,2%), “Farmàcia-perfumeria” (+7,6%), “Alimentació” (+3,8%) i “Begudes i tabac” (+4,8%). Per contra, destaquen amb una variació negativa les partides “Energia” (-22,8%), “Vestit i calçat” (-7,4%), “Diversos” (-6,2%) i “Industrial” (-1,9%).

En relació a les exportacions, l'acumulat en el mateix període suma un valor de 197,59 milions d’euros, amb una variació percentual del -13,2% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos de l’any anterior. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són “Transport” amb un +28,3% i “Joieria” amb un +34,0%. Per contra, les partides amb una variació absoluta negativa més destacada són “Diversos” amb un -67,8% i “Industrial” amb un -23,6%. Sense tenir en compte l’exportació excepcional de la partida “Diversos” del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” pel març del 2023, la variació és del +9,0% respecte l’acumulat del període anterior.Dades ajustades
Pel que fa a les importacions mensuals expressades en dades ajustades, és a dir, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, mostren una tendència a l’alça en els darrers cinc mesos, situant-se en un +0,7% en aquest mes de juny. Seguidament, les variacions intermensuals de les exportacions, expressades en els mateixos termes, mostren una tendència a l’alça en els darrers cinc mesos, situant-se en un +0,8% per aquest mateix període.La importació de carburants també es manté estable
De gener a juny del 2024 la importació dels carburants ha estat de 78,73 milions de litres, donant una variació percentual del -0,8% en contraposició al mateix període de l'any 2023. En concret, les importacions de Fuel domèstic i Gasoil de locomoció mostren variacions negatives del 5,8% i del 2,2%, respectivament, mentre que la importació de Gasolina sense plom augmenta un 9,8% respecte als sis primers mesos del 2023.

El mes de juny s'han importat 10,08 milions de litres. Això representa una variació percentual negativa respecte al mateix mes de l’any anterior del 7,5%. Aquest mes el Fuel domèstic i el Gasoil de locomoció presenten una variació negativa del 15,4% i del 9,6%, respectivament, mentre que la Gasolina sense plom presenta una variació positiva de l’1,3%.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 158,15 milions de litres, el que suposa una variació positiva del 3,1% respecte als 153,38 milions de litres acumulats en el mateix període anterior. La Gasolina sense plom mostra una variació positiva del 17,2% i el Gasoil de locomoció del 3,8%, mentre que el Fuel domèstic mostra una variació negativa del 8,8%.

Amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, la importació de carburants presenta una lleugera tendència a l'alça en el darrer mes, tot i que negativa, i se situa en un valor del -0,6%. La Gasolina sense plom mostra una tendència a l’alça, tot i que negativa, en els darrers tres mesos, i se situa en un valor del -0,9%. El Gasoil de locomoció mostra una tendència estable, tot i que negativa, en el darrer mes, i es manté en un -2,6%, mentre que el Fuel domèstic presenta una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos i se situa en un -0,9%.