Malgrat mantenir un to moderat, l'economia nacional continuarà creixent els propers anys segons es desprèn de les previsions macroeconòmiques pel període 2024-2029 fetes públiques avui pel departament d'Estadística, unes previsions que milloren les fetes el desembre passat pel que fa al PIB real, el que pren com a base els preus d’un any i permet fer una comparació de la producció amb altres períodes de temps, però que rebaixen en canvi les estimacions de creixement en el cas del PIB nominal, el que valora els béns i serveis produïts per al mercat d’un país durant un any.

Així, s'estima que, en termes reals, el producte interior brut s'incrementi aquest exercici un 1,9%, una dècima més del que es preveia ara fa sis mesos, mentre que en termes nominals el PIB augmentarà un 4,5%, nou dècimes menys del creixement estimat el desembre que era del 5,4%.

De cara als propers exercicis, s'estima que l'any que ve el PIB real creixi un 2,1% i ho faci un 1,7% l'exercici 2026, i un 1,5%, un 1,6% i un 1,7% els anys 2027, 2028 i 2029, respectivament. Quant al PIB nominal, Estadística estima uns creixements del 4,5% pel 2025, del 3,3%, al 2026 i al 2027, del 3,4%, al 2028 i del 3,5% per a l'exercici 2029. 

Pel que fa a la inflació, Estadística estima que el 2024 es tancarà amb un IPC del 2,3%, una xifra que es preveu que oscil·li molt poc de cara als propers anys, situant-se en el 2,2% el 2025, en l'1,9% el 2026, en el 2,1% el 2027 i en l'1,8% i el 2,1% els exerciccis 2028 i 2029, respectivament. Així mateix, i en relació amb els països de l'entorn, Estadística detalla que la inflació a Espanya i França en acabar aquest any se situarà en el 2,4% i en l'1,8%, respectivament, mentre que en el conjunt de la UE la xifra serà del 2,3%.

D'altra banda, també s'indica que la massa salarial en acabar aquest any creixerà un 4,7%, mentre que el nombre d'assalariats ho farà en un 7,4%. De cara als anys vinents, també es preveu un creiement més moderat d'aquests indicadors tenint en comtpe que durant el 2025 s'espera també un augment de la massa salarial d'un 4,7%, creixement se situaria en el 3,8% els exercicis 206 i 2027 i en el 3,9% ens anys 2028 i 2029. En el cas del nombre d'assalariats, s'estima que l'any vinent creixi un 3,6%, que ho faci un 5,6% de cara al 2026, per moderar-se fins al 0,9% l'exercici 2027. Els dos darres anys del sexenni, els assalariats creixerien un 2,6% i un 2,7%, respectivament.

Finalment, quant al comerç exterior, Estadística estima que la importació de mercaderies augmenti enguany un 1,8%, que creixi un 3,4% el 2025 i que ho faci un 2,3% els exercicis 2026 i 2027. De cara als dos anys següent l'augment seria del 2,4%. En el cas de les exportacions, s'estima que aquest exercici s'incrementin un 8,9%, que l'any que ve ho facin un 7,1% i ja pels exercicis 2026 i 2027 es preveuen creixements del 6,4%.