El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una dotzena d'esmenes a la a la proposició de llei del Raonador del Ciutadà presentada pel grup socialdemòcrata, entre les quals una lligada amb el procés de selecció del raonador, de manera que dos mesos abans que expiri el seu mandat s’emeti una convocatòria pública per cobrir la vacant i que sigui la comissió legislativa de Justícia i Interior l’òrgan encarregat de seleccionar el candidat, d’acord amb les seves competències, capacitats i mèrits.

Així, la formació preveu que els candidats hagin de comparèixer públicament davant la comissió i que aquesta hagi d’emetre un dictamen sobre la idoneïtat de cadascun. Posteriorment, el ple del parlament haurà de votar el candidat, que finalment serà nomenat pel Consell General amb el vot favorable d’una majoria reforçada.

Precisament, per tal de donar compliment a l’esmena anterior, la comissió legislativa de Justícia i Interior haurà d’estipular els criteris objectivables per escollir el raonador.

En aquest sentit, Concòrdia concreta els requisits per a l’elecció del raonador, que ha de tenir formació acadèmica en l’àmbit de les ciències socials o jurídiques. I alhora, s’explicita que el candidat o candidata no ha de comptar amb antecedents penals.

Sobre la durada del mandat del raonador, el grup parlamentari de Concòrdia proposa que sigui de set anys en lloc de sis, si bé és la durada mínima que recomana la Comissió de Venècia. Alhora, es proposa equiparar la seva retribució amb la que pot tenir un càrrec ministerial.

Amb relació a tots aquells punts on la Proposició de llei parla de “discriminació de tot tipus, contra actituds racistes, xenòfobes, antisemites i intolerants”, s’afegeix també el terme “sexistes”, per tal de ser més exhaustius amb les tipologies discriminatòries.

Així mateix, i seguint el criteri emès pel Govern, la formació planteja suprimir el fet que el raonador pugui impugnar, davant el Tribunal Constitucional, aquelles lleis que lesionin drets individuals protegits constitucionalment, ja que per tal de donar-se caldria una modificació de la Constitució. Amb tot, s’insta que sigui a través d’una recomanació no vinculant al Govern o al Consell General, que se li atorgui al raonador aquesta possibilitat d’impugnar.

Finalment, Concòrdia considera que el càrrec de raonador és només incompatible quan es té un altre càrrec o s’executen funcions en el si d’un partit polític o d’una organització empresarial i sindical. S’exclou, així, la militància, per tal de vetllar pel dret a la llibertat d’associació.