Abans de respondre aquesta pregunta, és essencial assenyalar què és i amb quina necessitat sorgeix l’IAD. El 31 de març del 2022 es va publicar al BOPA la llei 06/2022 per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, inclou la creació de l’IAD, amb la missió fonamental de promoure la participació de les dones en la vida civil, política, cultural, econòmica i social en igualtat de condicions i d’oportunitats que els homes, així com prevenir i eliminar les discriminacions per raó de sexe i de gènere a Andorra. 
Una de les tasques de l’IAD marcades per la llei és detectar i evitar la transmissió d’una imatge estereotipada i sexualitzada de les nenes, noies i dones. Els rols de gènere, o estereotips, ens mostren “com hauríem de ser” i sovint representen les dones en posició d’inferioritat respecte dels homes. Aquests clixés, normalment assumits per la societat, reforcen les desigualtats i, consegüentment, fomenten el desnivell, els biaixos sexistes i la violència contra les dones. Per tal d’eliminar falses imatges i ficcions socials i culturals que s’apliquen, discriminen i limiten les dones, i de retruc els homes, a desenvolupar-se personalment i professionalment, l’IAD ha d’elaborar campanyes de sensibilització i informació per a cada una de les franges d’edat de la població femenina, és a dir, des que neixen al final de la seva vida. Per poder donar resposta, s’han establert unes línies estratègiques d’actuació per als anys 2023-2028 de les quals us convido a saber-ne més a www.iad.ad/que-fem.
S’ha detectat, però, que l’etapa vital de la joventut (16 a 30 anys), moment que les persones adquirim recursos i capacitats per desenvolupar-nos com a éssers autònoms, crítics i independents, és l’etapa més vulnerable i més sensible a assumir certs rols i prejudicis sobre les característiques, les aptituds i els comportaments de les dones i els homes, que no es corresponen amb la realitat. Una bona mostra d’aquestes idees és la suposada classificació dicotòmica dels trets segons el sexe, com poden ser: emotives/resistents, romàntiques/interessats pel sexe, envejoses/solidaris...
Per aquest motiu, s’ha considerat important col·laborar amb el Carnet Jove d’Andorra per connectar amb els joves del país, o si més no, amb aquells que disposen de l’aplicació mòbil de l’entitat (que en són cinc mil). Per mitjà d’unes píndoles informatives breus es volen donar eines bàsiques i senzilles per reflexionar sobre algunes nocions que tots hem interioritzat de forma inconscient. A més, influeixen en l’opinió tant en les relacions amb nosaltres mateixos com amb el nostre entorn. Condueixen, llavors, a la valoració desigual entre els homes i les dones. 
Encara que pugui semblar que ja s’ha conquistat la igualtat en totes les matèries de la vida, i la discriminació per raó de gènere o sexe és tan sols anecdòtica i residual, en realitat, al llarg de tants anys hem assumit de manera involuntària i inconscient la desigualtat de rols entre persones de diferent sexe, per tant, l’IAD treballa perquè no es perpetuïn aquestes idees falses i antiquades que marquen diferències fictícies. L’IAD promou la idea que les dones són lliures per definir-se a elles mateixes i perseguir les seves pròpies aspiracions, sense ser influïdes per models o ideals preestablerts. L’eliminació dels estereotips o rols i dels estigmes o senyals atribuïts per motiu de gènere, resulta indispensable per assolir la igualtat. 
Vetllar per una joventut lliure de prejudicis i clixés sexistes és treballar per garantir una societat equitativa, igualitària i respectuosa davant de la pluralitat de persones que conviuen a Andorra.