El Govern ha aprofitat el projecte de llei del pressupost general per a l’exercici 2024 per, a través d’una de les dinou disposicions finals que conté, modificar la Llei del Fons de Reserva de Jubilació amb la finalitat de precisar aspectes relatius als actius immobiliaris del fons que fins ara no estaven regulats específicament.
 
Així, en la disposició final sisena es planteja la modificació de l’article 26 de la llei del FRJ, el relatiu als principis de l’estratègia d’inversió per deixar clar que “la inversió en actius immobiliaris és possible tant mitjançant actius directes com a través de vehicles d’inversió”, és a dir, que el FRJ comptarà amb l’empara legal per fer aquelles inversions en immobles que consideri oportunes així com, si s’acaba tirant endavant, poder per exemple participar del fons publicoprivat d’habitatge que preveia la Llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge o en algun altre instrument d’inversió col·lectiva.
 
Així mateix, s’afegeix un segon punt per deixar clar que els béns immobles propietat del FRJ tenen la consideració de béns patrimonials, de manera que l’adquisició, la venda i l’arrendament d’aquests està subjecta als principis de publicitat i concurrència, si bé queden exclosos del règim jurídic dels béns patrimonials que regula el Codi de l’Administració.
 
A la vegada, s’atribueix al consell d’administració del fons la competència de declarar l’alienabilitat d’aquests béns i a la comissió gestora del fons, la competència per, prèvia declaració d’alienabilitat, gestionar-ne la venda. Així mateix, la comissió gestora és competent també per acordar i gestionar l’adquisició i l’arrendament dels immobles, podent, arribat el cas, delegar a la direcció del fons les facultats relatives a l’arrendament dels immobles que es destinin a aquesta finalitat.
 
En aquest sentit, però, i per garantir la transparència i concurrència en els processos de contractació vinculats als immobles, el text proposat preveu que el consell d’administració del fons, a proposta de la comissió gestora, hagi d’aprovar un reglament intern que, com a mínim, reguli el procés de determinació dels preus dels contractes de compra, de venda i d’arrendament d’immobles i el seu procés d’adjudicació. Un reglament, a més, que s’haurà de fer públic a través del portal electrònic del Fons de reserva de jubilació.
 
D’altra banda, amb la disposició final sisena del projecte de pressupost es modifica també l’article 23 de la Llei del FRJ, el relatiu a la gestió i administració, per tal d’incloure la possibilitat que la comissió gestora delegui les facultats de contractació a la direcció del fons en relació amb els contractes menors, fet que la faria equivalent a la potestat atribuïda per la legislació vigent als directors d’altres entitats de dret públic i a la vegada li permetria deslliurar-se de qüestions administratives menors per focalitzar la seva activitat en la gestió del patrimoni del fons.
 
A la vegada, amb la modificació d’aquest article es busca també fixar de forma més clara i precisa que els contractes amb les entitats gestores i dipositàries dels fons estan subjectes a la Llei de contractació pública únicament en relació amb els processos de selecció i adjudicació dels contractistes i no en d’altres aspectes, a la vegada que es vol deixar clar que els contractes  subscrits entre el FRJ i les entitats gestores i dipositàries són sempre contractes privats.


Contractació directa fins a 25.000 euros per a urgències
Entre les disposicions finals que inclou el projecte de pressupost general per a l’exercici 2024 entrat a tràmit parlamentari per l’Executiu n’hi ha una que modifica la Llei de contractació pública per tal d’elevar l’import pel qual es pot procedir a una contractació directa en contractes de serveis i subministraments quan concorrin circumstàncies d’urgència. Així, en lloc dels 15.000 euros actuals, s’estableix un llindar de 25.000 euros per sota del qual es podrà utilitzar la contractació directa en aquests casos.

Des del Govern es recorda que des de la posada en funcionament de la Plataforma de contractació del sector públic els contractes de subministraments i serveis d’un import inferior als 15.000 euros es consideren menors, de manera que “és lògic” incrementar el llindar en la modalitat d’urgència.