Conjugar l’activitat turística amb el principi de sostenibilitat. Amb aquesta voluntat, el Govern ha adjudicat avui el concurs per contractar una empresa que elabori un estudi relatiu a la capacitat de càrrega turística del país i a les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat i la qualitat del sector. L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa BMS Consultoria Estratègica per un import de 72.000,50 euros amb el 15 de desembre d’enguany com a termini d’execució. L’estudi  ha d’incorporar l’avaluació de les repercussions actuals i futures, econòmiques i socials, de l’activitat turística, tenint en compte les necessitats de la població resident, els operadors turístics i els visitants, i consideracions mediambientals. 

Sobre la base d’aquest estudi es podrà determinar si el parc d’allotjaments turístics actual està correctament dimensionat i quina capacitat de creixement té globalment i per parròquia. D’aquesta manera, l’anàlisi haurà de considerar la sostenibilitat econòmica del sector dels allotjaments turístics, la repercussió actual i futura sobre la població, els operadors turístics, els visitants i el rol de les segones residències. Per tant, aquest treball s’haurà d’elaborar tenint en compte l’impacte sobre aspectes mediambientals, en els recursos hídrics i energètics, en la gestió de residus o en la contaminació acústica. També tractarà els efectes sobre la mobilitat, la capacitat hospitalària i les necessitats de personal per al sector turístic. Per a la seva elaboració s’hauran de tenir presents els resultats dels estudis de càrrega màxima que estan duent a terme els comuns.

Govern veu “frívol” el text d’AE per regular el CBD 
“És un risc que pot ser perillós, frívol i d’oportunitat política”. Amb aquesta duresa ha qualificat avui el portaveu del Govern, Guillem Casal, la proposició de llei per regular la venda i el consum dels productes amb CBD entrada a tràmit per Andorra Endavant, un text que, malgrat que l’Executiu encara no té i només ha pogut conèixer per la premsa, “té certa desvinculació amb la realitat del sector primari”.

Casal, que ha assegurat que “no podem plantejar que es deixi de fer un cultiu perquè se’n comenci a fer un de nou com el cànnabis” i amb només un article que ho reguli i que digui “es permet el cultiu del cànnabis a Andorra”, ha defensat que no es pot regular “un sector complicat i extremadament tècnic” amb un text amb únicament “sis articles i quatre disposicions finals”, i ha insistit que cal fer-ho de manera “reflexionada i tenint en compte el que es vol aconseguir a futur”.

Acceptació d’un article de la Carta Social sobre salut
L’Executiu ha aprovat avui l’acceptació de l’article 22 de la Carta social europea (revisada). Aquest article apunta que cal garantir que els treballadors i els seus representants puguin participar en la presa de decisions que tinguin efecte sobre la protecció de la salut i de la seguretat dins l’empresa. També recull que han de poder prendre part en els processos de millora de les condicions de treball i l’organització de serveis socials i socioculturals de l’empresa. L’acceptació d’aquest nou article de la Carta social es du a terme després que Andorra hagi desenvolupat el marc legal escaient, com és la Llei de relacions laborals que per la seva part, estableix dins de les competències dels delegats dels assalariats i dels comitès d’empresa la representació en matèria de seguretat i salut en el treball. Ara, el Govern n’informarà als coprínceps i al Consell General i 15 dies després es publicarà l’edicte al BOPA.

Quota de 500 permisos de treball per a l’estiu
Llum verd del Govern al reglament de quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals per al sector de l’hoteleria i de la restauració per a la temporada d’estiu 2024. La quota contempla 500 autoritzacions, 450 per a permisos d’immigració temporals i 50 per a permisos de treball temporal fronterer. Una xifra que, com és habitual, es pot ampliar en un 30% si fos necessari. El CES va donar la setmana passada el seu vistiplau.