El servei de Trobada Familiar, l’espai d’encontre entre els membres de famílies amb situacions conflictives, es posarà en marxa aquest divendres amb uns vuit casos, entre els que actualment s’estan atenent i els que estan en fase de valoració inicial. La previsió és que el nombre d’usuaris vagi creixent perquè la implantació d’aquest servei, amb horaris ampliats i la cobertura necessària, farà que els batlles “decideixin portar a terme moltes més derivacions en casos que fins ara ni tan sols s’ho plantejaven”, ja que no hi havia el recurs adequat, segons va afirmar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. 
De fet, el ministre va recordar que aquest era un servei que els òrgans judicials reclamaven perquè sense ell era complicat poder donar certs règims de visita als progenitors de fills menors d’edat. Així, Espot va remarcar que fins ara de vegades es feia difícil poder fer un intercanvi de visites entre els dos progenitors en determinades situacions conflictives, i això comportava que en certes ocasions un dels dos veiés impedida la possibilitat d’exercir les seves responsabilitat parentals. També permetrà donar resposta als casos en què els menors necessiten una determinada mesura de protecció. Fins avui, si no hi podia haver  totes les garanties els règims de visites no es podien desenvolupar. Tot això, a partir d’ara, serà possible perquè es disposarà dels mitjans humans i materials necessaris. Espot va destacar que tot plegat repercutirà en benefici dels progenitors i dels menors i va afegir que “mantenir els contactes amb els pares, malgrat estar subjectes a mesures de protecció, repercuteix en el seu desenvolupament positiu i en el seu creixement personal”. 
L’entrada dels casos al servei de Trobada Familiar serà a través d’aute judicial, ja que és el batlle qui determina com ha de ser la visita. La coordinadora del recurs, Cinta Tomàs, va explicar que és a mesura que s’intervé en cada cas que es va veient si es pot canviar aquesta modalitat fent una recomanació a la Batllia, que és qui decidirà si s’hi pot introduir algun canvi. De visites n’hi ha de diferents tipus. Hi ha les visites tutelades, que requereixen d’un professional que estarà present en tot moment durant aquesta visita. També hi ha les visites supervisades, que no requereixen d’un treballador en aquesta trobada, però sí d’una certa observació. A banda, hi ha  l’opció de fer intercanvis en els quals un dels progenitors deixa l’infant i l’altre el recull. A l’últim, i a nivell més excepcional, hi ha els acompanyaments, que consisteixen en una visita fora de les instal·lacions. Tomàs va destacar que es tracta d’un servei temporal. La previsió és que se’n pugui fer ús per un període màxim d’un any amb la possibilitat d’allargar-ho sis mesos més. Durant aquest temps s’espera que es produeixi un canvi en els progenitors perquè vagin adquirint les seves responsabilitats.

Els recursos
El servei té dues sales, una per a la primera infància i fins als 10 anys i l’altra des dels 10 anys fins a la majoria d’edat. A més hi ha un despatx des del qual es poden supervisar les visites a través de les càmeres que hi ha instal·lades. Els espais, ubicats a Clara Rabassa, compten amb mesures de seguretat, ja que estan connectats amb el despatx central de policia, un fet que garanteix una intervenció ràpida si hi ha algun risc per als professionals, els menors o algun dels progenitors. També hi ha sistemes d’alarma a totes les portes i s’ha establert un protocol amb la policia. 
L’equip de professionals està format per cinc persones: dos psicòlegs, un treballador social, una educadora i la coordinadora del servei. Les visites tindran un horari limitat i el servei estarà operatiu els dimecres i els divendres a la tarda i també els caps de setmana. Tomàs va destacar que l’amplitud horària ha de permetre donar una resposta més àmplia als usuaris.
El servei de Trobada Familiar es posarà en marxa com a prova pilot i al cap d’un any es farà una avaluació a través d’una auditoria independent, tal com estableix la Llei de serveis socials i sociosanitaris. En el cas que aquesta avaluació sigui favorable (caldrà tenir en compte la qualitat del servei i la penetració que té el recurs entre la població que en justifiqui la seva continuïtat), s’inclourà a la cartera de serveis socials. 
El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior considera que l’obertura del servei és una “fita en el desenvolupament dels serveis socials al país” i permet cobrir una mancança. Amb l’obertura d’aquest recurs, el Govern compleix un dels aspectes recollits a la Llei per a la prevenció i erradicació de la violència de gènere i domèstica.