El Tribunal de Comptes d’Andorra va detectar diverses irregularitats en el capítol dedicat a les despeses de personal del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) de l’exercici 2017. Així ho recull l’Informe de fiscalització del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. En concret, pel que fa a les retribucions en espècie i altres retribucions no regulades, el Tribunal observa que el SAAS va pagar prop de 300.000 euros en concepte de despeses de restauració dels empleats que estan de guàrdia a la cafeteria del centre (el SAAS assumeix el 50 i el 100%). També va trobar que es van satisfer 22.136 euros per gratificacions al personal, entre les quals per jubilació. Es tracta d’unes retribucions que no estan recollides al reglament de personal ni han estat aprovades pel consell directiu.
D’altra banda, va detectar que el SAAS aplica retribucions i complements, fins i tot a persones de nova incorporació. En concret, el complement vinculat als ingressos d’activitat assistencial, la prima d’exclusivitat per als directius, les primes per projectes i el complement ad personam per mantenir el nivell salarial un cop ha cessat en la responsabilitat per la qual havia estat nomenat. Segons l’informe, per aquests conceptes salarials s’estarien fent pagaments indeguts susceptibles de generar responsabilitats perquè no estan regulats al Reglament de Personal. Un altre fet que podria generar responsabilitats és que durant l’exercici 2017, el SAAS va rescindir el contracte a un cap de servei, havent convingut amb el treballador una indemnització que superava en 14.774 euros la que resultaria d’aplicar l’article 90.1 del Codi de relacions laborals, sense que constin les causes que justifiquin aquest excés.
Amb relació als complements, l’informe del Tribunal de Comptes recomana que per garantir que s’assignen de manera objectiva es defineixen els criteris de responsabilitat i funcions, formació, experiència professional, entorn de treball, nivell de responsabilitat, presa de decisions i valor afegit que va aprovar el consell directiu i que s’estableixi quins d’aquests són necessaris per a assolir un determinat nivell de complement.
Una altra de les anomalies detectades és que el SAAS va arrendar consultoris mèdics a professionals perquè exercissin la seva activitat privada al centre hospitalari. Com que són béns públics, l’ús privat d’aquests espais està sotmesa a les regles de publicitat i concurrència, de conformitat amb el que disposa el Codi de l’administració. Ara bé, al Tribunal de Comptes no li consta que aquests principis s’hagin respectat en els contractes examinats.