Ja hi tornem a ser. Com si es tractés d’un déjà vu, l’equació Tribunal de Comptes i Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) torna a tenir com a resultat les irregularitats. I és que mentre es continua sense notícies de la fiscalia en relació amb el dossier que li va fer arribar el Govern sobre les presumptes irregularitats detectades durant l’exercici 2014, l’informe relatiu als treballs de fiscalització corresponents al tancament del 2015 del mateix Tribunal de Comptes torna a alertar sobre diferents actuacions que serien susceptibles de generar responsabilitats segons el que estableix la Llei general de finances públiques.
Més concretament, d’una banda l’òrgan fiscalitzador es refereix a les retribucions en espècie, ja que el SAAS paga el 50% de les despeses de restauració dels empleats que ho desitgin a la cafeteria del centre. Per aquest concepte es va abonar 173.647 euros el 2015. A més, es va pagar 53.955 euros en concepte de gratificacions al personal per jubilació. Ara bé, aquestes retribucions no estan recollides en el reglament de personal del SAAS ni aprovades pel consell directiu i, a més, no estan cotitzades a la CASS com a salaris en espècies, segons el Tribunal de Comptes. Al marge d’aquesta qüestió, el mateix organisme exposa que el SAAS aplica altres conceptes retributius i complements que tampoc estan regulats en el reglament de personal. Aquest seria el cas de diferents persones que duen a terme activitats assistencials al SAAS i que perceben complements salarials consistents en una retribució percentual en funció dels ingressos que genera la seva activitat, la qual se situa en un interval del 20% al 85% sobre la facturació. També seria el cas de la prima d’exclusivitat que “perceben directius i persones amb càrrec de responsabilitat” i les primes per projectes, que “se satisfan a persones per elaborar o col·laborar en projectes estratègics o de futur”. I finalment, el Tribunal de Comptes també esmenta el complement ad personam, satisfet a persones per, “entre d’altres, mantenir el nivell salarial una vegada ha cessat en la responsabilitat per a la qual havia estat nomenat”. Segons el tribunal, per aquests conceptes salarials “s’estarien produint pagaments indeguts susceptibles de generar responsabilitats” d’acord amb el que disposen els articles 57 i 58 de la Llei general de finances públiques. 
Cal recordar que l’article 57 regula les diferents classes de responsabilitat, mentre que l’article 58 fixa “Les accions i omissions productores d’especial responsabilitat civil i administrativa”, entre les quals es troba precisament “la provocació de pagaments indeguts”. En les al·legacions, el SAAS guarda silenci sobre aquestes retribucions i només defensa les gratificacions al personal per jubilació, que diu que “no poden ser considerades com a salari en espècie” sinó “una liberalitat, vist que no és una contraprestació dels seus serveis” i aquest concepte “no ha de cotitzar-se a la CASS”, afegeixen.

Contracte injustificat
El Tribunal de Comptes també denuncia una contractació directa no justificada a raó de 45.000 euros a la consultoria Ubicue Salud SL per determinar les millores de qualitat a impulsar per aconseguir el certificat d’acreditació dels estàndards de qualitat de la Joint Comissions Internacional. La contractació es considera que entrava dins els contractes de caràcter sensible, que són els que tenen incidència en les directrius i decisions polítiques que determinen els objectius estratègics del Govern, “fets que no es donen en el contracte de referència”, remarca l’òrgan.

Possibles perjudicis patrimonials per deixar d’explotar una propietat intel·lectual

En la fiscalització de l’exercici 2015 del SAAS, el Tribunal de Comptes també  revela un cessament en l’explotació d’una propietat intel·lectual del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària de la qual “es podrien estar originant perjudicis patrimonials al SAAS que són susceptibles de generar responsabilitats en atenció al que disposa l’article 57 de la llei general de les finances públiques”. L’organisme apunta que fins a l’exercici 2012 s’ha observat en el SAAS ingressos derivats de l’explotació de la propietat intel·lectual d’un programa informàtic de classificació de pacients en el servei d’urgències SET-MET. I, segons la informació que ha pogut consultar el tribunal, consta en els registres la propietat intel·lectual de l’Estat espanyol des del juliol del 2009 de l’obra “Sistema estructurat de triatge: bases conceptuals del programa d’ajuda a triatge (web-epat)”, en què figura com a titular dels drets d’explotació el cap de servei del SAAS que “havia des­envolupat l’aplicació referida”. A més, continua el mateix tribunal, segons consta en una societat espanyola contractada pel SAAS per a la comercialització i manteniment d’aquest programari, aquest continua utilitzant-se en centres assistencials i continua sent ofert i comercialitzat “sense que el SAAS n’hagi percebut cap contraprestació econòmica”. També es recorda l’article 53 del Codi de relacions laborals, que fixa que la propietat intel·lectual de serveis realitzats per la persona treballadora en compliment del seu contracte pertany a l’empresa, i pot donar lloc a gratificacions salarials complementàries per al primer.  Sobre aquesta qüestió, des del SAAS es limiten a dir que els actuals integrants del consell directiu “treballen per donar una solució al problema” sobre els ingressos i l’explotació de l’esmentat programa informàtic.