Tot i que el contracte que el Govern mantenia amb les dues empreses que cobrien les línies nacionals de transport públic (la Cooperativa Interurbana Andorrana i la Hispano Andorrana) per la prestació del servei de la Tarja Magna i la Tarja Blava vencia el 31 de desembre del 2016, el conveni es va seguir oferint durant tot l’exercici 2017. Això va meritar uns compromisos de 702.299 euros. Segons el Tribunal de Comptes, aquesta pròrroga del contracte no s’ajusta a la Llei de contrac-tació pública, ja que es tracta d’una pràctica contrària al principi de concurrència que ha de regir la contractació pública.
En l’informe del Tribunal de Comptes corresponent a la liquidació del pressupost de l’administració general de l’exercici 2017, es recorda que el nou contracte de la Tarja Magna i la Tarja Blava no es va licitar fins al mes de novembre del 2018. Aquests dos títols, així com el Bus lliure, es van incloure en el concurs per a la concessió de les línies nacionals de transport públic. El plec de bases preveia un canvi en el funcionament del servei. Així, fins ara les empreses cobraven un import fix independentment dels viatges realitzats amb aquests títols, mentre que amb el nou concurs es remuneraran a 1,31 euros per viatge. L’adjudicació del nou concurs de les línies de transport públic es va dur a terme el mes de maig d’aquest any i preveu l’entrada en vigor l’1 de setembre d’aquest any.
El Tribunal de Comptes també emet una observació amb relació a diverses adjudicacions directes realitzades pel Govern sense justificació o amb una justificació que no s’adequa a la Llei de contractació pública. Com a exemples d’aquesta actuació cita el contracte per la prima de responsabilitat civil de l’any 2017 adjudicat a la Companyia andorrana d’assegurances per 348.561 euros; la prima d’accidents adjudicada a la Companyia andorrana d’assegurances per 311.367 euros; la prima d’automòbils amb la Companyia andorrana d’assegurances per 174.632 euros; i la prima multirisc amb la mateixa empresa per 226.186 euros.
Per altra banda, el Tribunal de Comptes també recorda que el Govern va concedir a l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) una pòlissa de crèdit de fins un màxim de 20 milions d’euros. El saldo, a 31 de desembre del 2017, era de 16,4 milions d’euros. Així, s’indica que aquesta operació tenia com a data de venciment el 15 de març del 2017, però s’ha anat renovant. És davant d’aquest fet que el Tribunal de Comptes alerta que es podria qüestionar la seva recuperabilitat.

Avís pels pagaments d’RTVA sense mancomunar

El Tribunal de Comptes torna a fer èmfasi en els pagaments d’RTVA sense mancomunar. La institució assenyala que el director general de la ràdio i televisió públiques té capacitat per a realitzar operacions de forma individual. Alerta, però, que aquesta pràctica no respecta el principi de mancomunació que ha de regir en la gestió de fons públics. És per aquest motiu que recomana a l’ens adoptar procediments de pagament que respectin aquest principi. També s’indica que, a 31 de desembre del 2017, RTVA no havia fet l’adaptació dels seus estatuts a la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada. Cal destacar que aquests dos avisos provenen d’anys anteriors.


L’endeutament del CTR supera el 50% dels seus fons propis, vulnerant la llei de sostenibilitat 

L’endeutament del Centre de Tractament de Residus d’Andorra (CTR, SA) vulnera la limitació recollida a la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal. Així, el Tribunal de Comptes remarca que l’endeutament de la societat no pot superar el 50% dels seus fons propis, un aspecte que no es compleix. El Centre de Tractament de Residus d’Andorra té un deute total amb entitats de crèdit que puja a  30,7 milions d’euros. Es tracta de 2,9 milions d’euros menys que a finals del 2016, quan l’endeutament ascendia als 33,7 milions d’euros.
Aquesta és una de les observacions que CTR, SA arrossega d’anys anterior i que segueix apareixent un cop més a l’informe relatiu als treballs de fiscalització corresponents al tancament de l’exercici 2017 de la societat. L’òrgan també anota que CTR, SA no té implantat un procediment de mancomunació de signatures per a la totalitat dels pagaments de la societat. Aquest fet, remarca, comporta una debilitat en el control intern. 


Andorra Telecom no facilita els comptes anuals d’Avatel

Andorra Telecom no ha facilitat els comptes anuals de l’exercici 2017 de la societat Avatel & Wikiker Telecom, SL, de la qual la companyia de telecomunicacions andorrana ostenta el 37,3% del capital social. Tenint en compte que no s’han obtingut ni els estats financers ni l’informe d’auditoria d’aquesta societat, el Tribunal de Comptes assenyala que no es pot manifestar sobre la regularitat de les actuacions i dels comptes d’Avatel & Wikiker Telecom, SL, així com de la valoració de l’immobilitzat financer. Les participacions d’Andorra Telecom a la societat pugen a 16,5 milions d’euros. El Tribunal de Comptes també observa que Andorra Telecom no ha presentat els seus estats consolidats tot i que hi està obligada.