Aquest curs, els programes d’atenció directa de l’associació Autea (Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme) han atès 77 usuaris, impactant alhora sobre 211 familiars directes, segons informa l’entitat a través de la Memòria d’activitats corresponent al curs 2022-2023. 19 persones més estan en llista d’espera per poder beneficiar-se dels programes, alguns dels quals estan al màxim de la seva capacitat, i des de l’entitat s’estudia obrir un segon grup.

En aquests programes hi intervenen 8 professionals, un a jornada completa i els altres amb una jornada reduïda, equivalent a 14 hores setmanals o menys. El programa amb més beneficiaris és l’Enllaç, creat el 2019, que ofereix suport a les famílies per dotar-les de competències i estratègies per facilitar el desenvolupament del seu projecte familiar. Per aquest s’han fet 260 visites a domicili i té en llista d’espera set famílies, tres de les quals tenen plaça per començar al setembre. El Servei Especialitzat de Diagnòstic i Intervenció ha atès 17 usuaris, i el Club, que ofereix sessions grupals encarades a l’oci, el lleure i el desenvolupament de competències socials per a afectats d’entre 16 i 35 anys, ha atès 12 usuaris. L’equivalent per a joves d’entre 12 i 16 anys, la Colla, ha atès 8 usuaris. Els programes d’ajuda mútua dirigit a dones i noies majors d’edat amb funcionament dins de l’espectre de l’autisme i el d’ajuda mútua dirigit als familiars han comptat amb set i nou usuaris respectivament. Finalment, el programa Junts, en marxa com a prova pilot, de colònies d’estiu i vacances, compta amb dos usuaris.

Per fer tot això, Autea ha comptat amb un pressupost de 51.967,47 euros del curs 2022-2023, que ha estat finançat en un 81% gràcies a les aportacions rebudes per entitats privades, fundacions i particulars i en el 19% gràcies a l’aportació del ministeri d’Afers Socials al programa Enllaç. Després d’agrair la col·laboració rebuda per part de privats, la junta directiva expressa, en la memòria d’activitats, la seva preocupació “per les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme i famílies que actualment no poden accedir als programes per una manca de recursos econòmics de l’associació”.

Així mateix, posa de manifest a data de 6 de juny, que a Andorra hi havia un total de 191 persones amb un grau de menyscabament reconegut per la Conava, on el diagnòstic principal ha estat el trastorn de l’espectre de l’autisme, i d’aquests, el 75% són menors. Així mateix, assenyala que del total de menors que han passat per la Conava durant el 2022 (56), el 46% ha estat per TEA. Del total de persones valorades (157), el 20% tenen TEA.

Així, l’associació considera que “atès l’alt impacte social del TEA també a Andorra, com corroboren les dades recollides els darrers anys per la Conava, el grau de satisfacció dels usuaris i de les famílies que estan participant en els nostres programes; de l’assoliment d’objectius; de la recent acreditació com a prestadors de serveis socials del govern d’Andorra, així com la bona coordinació i confiança de què són mereixedors els programes per part de tècnics del SAAS, psicopedagogs dels centres escolars, tècnics del ministeri d’Afers Socials i altres agents socials, Autea ha de rebre major suport financer per part dels ministeris competents”, conclou l’entitat.