El 84% de les pensions de jubilació que es van cobrar el 2016 no arriben al sou mínim. Això significa que més de 7.604 persones tenen una pensió de jubilació de menys de 975 euros (que era el salari mínim de l’any passat), si es té en compte que hi ha una població de 9.053 pensionistes jubilats. De fet, un 33% només cobren 240 euros o menys i un 16% en cobren 481. Per altra banda, segons la liquidació de comptes de les pensions de jubilació de l’any passat, els jubilats que resideixen a Andorra, que també han cotitzat més períodes, perceben globalment unes pensions més elevades que els pensionistes que resideixen a l’estranger. En concret, el desembre del 2016, dels 9.053 pensionistes de jubilació 5.509 residien a Andorra i 3.544 a l’estranger. La mitjana de l’import mensual per als jubilats residents a Andorra és de 755 euros i per als que viuen a l’estranger és de 294 euros. El nombre de pensionistes de jubilació va augmentar l’any passat un 2,9%.
Així, les pensions més elevades, superiors a 1.219 euros, pertanyen a residents a Andorra, mentre que els jubilats amb pensions inferiors a aquest import, que especialment perceben 487 euros, tenen un nombre més elevat de residents a l’estranger.  
L’any 2016 es va donar d’alta 671 pensions de jubilació amb un import mensual de 692 euros i se’n va donar de baixa 299 amb un import mensual mitjà de 567 euros.

Per temps cotitzat
La pensió de jubilació està directament lligada al temps cotitzat a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), i en les xifres de l’any passat s’observa que dels 1.626 pensionistes que han cotitzat menys de cinc anys, només 257 resideixen a Andorra, mentre que els pensionistes que han cotitzat més de 35 anys són 1.514, dels quals 1.440 resideixen a Andorra, un 12,3% més que l’any anterior. El temps cotitzat influeix en l’import de la pensió. Així, segons diu la CASS, la pensió mitjana per a persones que han cotitzat menys de cinc anys és de 66 euros i per a les persones que han cotitzat més de 35 anys és de 1.253 euros.
L’any passat 2.800 pensionistes de jubilació (el 30%) havien cotitzat menys d’onze anys, uns 1.978 (un 22%) havien cotitzat entre 11 i 20 anys, uns 1.905 (21%) tenien entre 21 i 30 anys cotitzats i 2.370 persones  (26%) havien cotitzat més de 30 anys. 
L’any passat van sol·licitar la pensió de jubilació anticipada 39 assegurats (un 29% menys que l’any anterior) i, igual que el 2015, cap persona va demanar  aquesta pensió després de l’edat de jubilació, és a dir més tard dels 65 anys.


La branca de jubilació va costar l’any passat 134 milions d’euros

La liquidació pressupostària de la branca de jubilació del 2016 ha estat de 133,9 milions d’euros de despesa total. D’aquest import, 83,6 milions d’euros corresponen a les prestacions econòmiques de jubilació o reversió, xifra que suposa un increment del 7,4% en relació amb l’any 2015. Per altra banda,  48,8 milions és l’import de les transferències de fons en favor del fons de reserves de jubilació, per acomplir la missió que li atribueix la llei, i la resta de les despeses estan destinades al funcionament ordinari de la branca i dels serveis generals, que demana 1,4 milions d’euros. Les prestacions contributives en jubilació han estat de 76 milions d’euros, un 8% més que en l’exercici anterior. Les no contributives, amb finançament a càrrec del Govern, pugen a 5 milions d’euros. Per altra banda, l’any 2016 s’ha pagat 199 capitals de jubilació amb una mitjana de 6.528 euros, fet que representa un import 
d’1,3 milions d’euros liquidat.