El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha detectat fins a 12 incompliments del mandat de gestió per part dels gestors externs del fons, les cinc entitats bancàries del país i tres entitats franceses (Amundi, CM CIC Asset Management i Natixis) en el primer semestre de l’any, segons es desprèn de les dades recollides a l’Informe trimestral de supervisió de la gestió i d’execució pressupostària corresponent al segon trimestre del 2021 fet públic pel FRJ.

I és que des del FRJ es porta a terme mensualment un control individualitzat de les carteres de cada gestor extern, també de la cartera que gestiona directament el mateix fons i del patrimoni d’actius financers consolidats d’aquest, uns controls que permeten detectar aquells incompliments puntuals dels mandats de gestió, uns incompliments que tal com s’assegura en l’informe “són generalment reconduïts ràpidament”. A més, en aquells casos on l’incompliment detectat hagi penalitzat el FRJ es reclama l’entitat gestora que aboni les pèrdues ocasionades.

Quant als incompliments de mandats de gestió detectats entre el gener i el juny, fins al 92%, 11 casos, són dels que es consideren de tipus passiu, és a dir, que es tracta d’incompliments sobrevinguts a causa de les pròpies variacions de les valoracions dels actius de la cartera, i només el 8%, un cas, s’ha considerat un incompliment actiu, és a dir, el que s’ha generat per la decisió activa d’un gestor o per una mala parametrització dels seus controls. En el cas dels primers, el mandat preveu que el gestor regularitzi l’incompliment en un termini màxim de 30 dies naturals, mentre que pel que fa als incompliments actius, si han generat pèrdues, es reclama al gestor que les reemborsi al FRJ.

En el cas de l’incompliment actiu detectat, un excés del pes màxim d’un mateix organisme d’inversió col·lectiva, que va arribar al 8,10% quan el límit màxim era del 7,50%, l’informe posa de manifest que no va generar cap pèrdua al FRJ i que es va resoldre amb la venda de fons d’inversió de mercat monetari. Pel que fa als incompliments passius, entre els quals destaquen també alguns casos d’excés del pes màxim d’un mateix organisme d’inversió col·lectiva, d’excés màxim en renda variable, de sobrepassar el pes màxim en relació amb els actius totals d’un fons d’inversió, d’excés de l’exposició màxima en una mateixa divisa, des del FRJ s’assegura en l’informe que “no han tingut un impacte rellevant en el posicionament de la cartera consolidada”, un fet que atribueix en bona part a la “important diversificació d’actius en la gestió del patrimoni del fons”.

D’altra banda, l’Informe trimestral de supervisió de la gestió i d’execució pressupostària evidencia un incompliment també d’un dels objectius estratègics establerts pel propi Fons de Reserva de Jubilació en la seva Estratègia d’inversió, concretament el relatiu al percentatge d’exposició a renda variable de la zona euro, que el FRJ estableix que ha de ser d’entre un 15% i un 25%. 

No obstant això, a 30 de juny passat el percentatge d’exposició a renda variable de la zona euro, tenint en compte la composició de les carteres dels fons d’inversió, era únicament del 13,53%, és a dir, per sota del mínim del 15% que el FRJ situa com a objectiu estratègic.

Malgrat aquest incompliment, en l’informe s’assegura que la Comissió gestora del FRJ “se sent confortable amb aquest posicionament geogràfic, ja que no representa una preocupació des del punt de vista del context actual de mercat i de gestió dels riscos de la cartera”.

Concentració bancària
D’altra banda, des del Fons de Reserva de Jubilació s’està molt atent al procés de concentració d’entitats bancàries i a l’impacte que el pas de cinc entitats a tres pugui tenir en la gestió del patrimoni del fons.

Així, l’informe posa de manifest que des del FRJ, després de l’acord assolit per MoraBanc amb BancSabadell per a la compra de la totalitat de la participació d’aquest a BancSabadell d’Andorra, s’ha analitzat el que suposa aquesta unió d’entitats gestores quant a nivell de concentració en un mateix gestor, un nivell que, conclou, respectaria les directrius vigents, ja que seria inferior al 20% del total del patrimoni previst en l’estratègia d’inversió del FRJ, i a la vegada inferior també al màxim del 25% que estableix la Llei del Fons de Reserva de Jubilació del 2015.