El Tribunal Constitucional ha decidit no admetre a tràmit el recurs d'empara interposat pel conseller de X’Ordino, Enric Dolsa, contra els autes de la Batllia i del Tribunal Superior de Justícia en què desestimaven la petició del conseller ordinenc de suspensió del pacte de socis entre el Govern i la farmacèutica Grifols per l’establiment d’un centre d’investigació en immunologia als terrenys del Prat de la Farga.

Així es posa de manifest en l'aute del 20 de desembre passat de l'alt tribunal, publicat avui al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), on, a diferència del què afirmava Dolsa en el recurs, el TC considera que "la motivació emprada pel Tribunal de Batlles per refusar la suspensió dels efectes del contracte impugnat no pot ser titllada d'il·lògica, d'arbitrària o de no raonable". 

En aquest sentit, el Constitucional destaca que la Batllia va rebutjar la petició de suspensió, d'una banda, "perquè no s'aprecia, a priori, cap dels requisits de l'article 48 del Codi de l'Administració per declarar la nul·litat absoluta i, de l'altra, perquè "el recurrent no acredita quins serien els perjudicis d'impossible o de difícil reparació que li generaria l'acte impugnat". D'aquesta manera, el TC, que assegura també que "aquest recurs presenta una manca manifesta de contingut constitucional de les infraccions denunciades", avala la decisió de la Batllia i considera que la seva argumentació "és raonable, lògica i completa, atès que dona resposta a les pretensions de suspensió de l'agent i argumenta, amb l'aplicació al supòsit concret de les normes del Codi de l'Administració, la justificiació de la improcedència de la suspensió".

En el seu recurs, Dolsa apel·lava a una pressumpta "vulneració del dret fonamental a obtenir una resolució judicial motivada i fonamentada en dret, congruent, no arbitrària i que no produeixi indefensió efectiva, i conforme al principi de legalitat", i demana l'empara al TC i que declarés la vulneració del dret esmentat així com que anul·lés les resolucions impugnades.

El conseller ordinenc obre la via a Estrasburg

El conseller de X’Ordino, Enric Dolsa, s'ha mostrat “decebut” amb el pronunciament del Tribunal Constitucional i ha insistit que no comprèn per què també l’alt tribunal, igual com ja va fer al seu torn la Batllia i el Tribunal Superior, considera que ell, com a conseller “no està legitimat per dur a la Justícia un tema que afecta de ple Ordino”. I s'ha demanat “si un conseller d’Ordino no ho està qui està legitimat”. En aquest sentit, Dolsa, que ha reiterat que “entendria que em diguessin que no puc fer una demanda per un tema de la Massana, però no per un que afecta Ordino”, ha avançat la seva intenció de portar el cas a Estrasburg.