Recentment el Govern ha portat a la fiscalia un dossier amb les presumptes irregularitats detectades pel Tribunal de Comptes en l’informe de fiscalització del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) corresponent a l’exercici 2014. Aquest dossier podria ser només la punta de l’iceberg perquè, segons ha pogut saber el BonDia, durant l’exercici 2015 també s’haurien produït irregularitats almenys pel que fa referència a la contrac­tació de personal del SAAS.

Així es posa de manifest en un informe que va emetre Intervenció General del Govern el 5 de juny del 2015 relatiu a diferents problemes en matèria de contractació, de retribució i de formalització de contractes pel que fa al personal adscrit al SAAS. En concret, aquest treball va concloure que s’havien detectat múltiples incidències: formalització de contractes d’obra i servei quan el motiu de la contractació era una substitució o cobrir una plaça vacant, contractacions de personal que no s’adequaven a la Llei del pressupost, retribucions que no tenien pressupost, problemes en relació amb la cobertura de vacants i retribucions no regulades en el reglament de personal del SAAS. 

En concret, pel que es refereix a la darrera de les incidències, d’una banda l’informe d’Intervenció General explica que el 2015 va aparèixer una nova rúbrica que afectava dues persones, anomenada “prima d’exclusivitat”, que no formava part de les retribucions regulades al reglament de personal del SAAS. És per aquest motiu que Intervenció va demanar que aquestes retribucions havien de ser aprovades pel consell directiu del SAAS. També es refereixen a la retribució d’un facultatiu al qual no se li va aplicar el límit que establia la llei de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal i, a la vegada, s’informa que en la nòmina del mes de gener i de febrer es van cotitzar els “tiquets grocs” (que corresponen als àpats del personal que està subvencionat pel SAAS) però, en canvi, “el mes de març no es van cotitzar i el mes d’abril es va retrocedir la part que s’havia cotitzat en els mesos de gener i de febrer”. Sobre aquesta última qüestió, Intervenció va insistir a demanar al consell directiu que acordés les condicions d’atorgament i de funcionament “tenint en compte que aquestes subvencions no estan regulades en cap document escrit”.

Contractes problemàtics

Pel que es refereix a les contractacions de personal que no s’adequaven a la Llei del pressupost, destaquen moltes incidències. Per una banda, Intervenció va alertar que les places del cap de l’àrea Financera i de Comptabilitat i del cap de l’àrea d’Atenció a l’Usuari eren places de llocs de treball de nova creació no previstos a la Llei del pressupost del 2015 i “s’ha aprovat la contractació sense amortitzar altres places” i, a més, “no es té coneixement de l’origen dels crèdits pressupostaris per finançar aquestes places”. En la mateixa situació es van trobar les contractacions de cinc auxiliars d’infermeria per al centre sociosanitari El Cedre, a més de quinze contrac­tacions més no previstes en el pressupost del 2015. D’aquestes en particular destaca la contractació d’un enginyer agrònom industrial quan “aquest lloc de treball no està previst en el catàleg de llocs de treball que forma part del reglament de personal del SAAS” i, a més, sobre aquesta contractació Intervenció afegeix en el seu informe que “no es té constància de l’acord del consell directiu”.

Per una altra banda, és remarcable el problema que exposa la mateixa Intervenció sobre 125 contractes que es van formalitzar com a contractes d’obra i servei per a situacions que corresponien a substitucions o contractacions de caràcter transitori, i incomplien així el Codi de relacions laborals. I sobre la cobertura de les vacants del 2015, mentre que la Llei del pressupost només permetia que se’n cobrissin 79 de les 158 que hi havia, 146 estaven cobertes per personal eventual.