La xarxa viària presenta un valor de creixement límit del 2,4% de la demanda respecte a l’escenari actual, segons es desprèn de l’informe Modelització per a l’estudi de capacitat màxima de la xarxa viària d’Andorra, datat del mes de març passat, però que Andorra Recerca+Innovació (AR+I) va fer públic ahir.

El treball estudia la saturació de la xarxa viària del Principat en l’actualitat i en diferents escenaris futurs d’evolució de la demanda i incorporació de noves infraestructures. Així, a través de la metodologia detallada en l’informe de l’AR+I s’han estudiat quatre escenaris representant l’actualitat, la incorporació de la desviació de la Massana, un creixement urbanístic accentuat i el límit de creixement al qual es pot arribar segons els condicionants establerts per la guia tècnica dels estudis de càrrega màxima parroquial. 

Precisament la xifra del límit de creixement del 2,4% sorgeix arran d’aquest quart supòsit. Aquest percentatge s’aplica de forma homogènia a tota la xarxa i representa l’increment màxim nacional assumible per no empitjorar la situació actual. Cal remarcar que aquest escenari té en compte la inversió programada a dia d’avui pel Govern durant els pròxims anys. Així, en aquest cas, presenta una longitud de xarxa saturada i en risc de saturació de 4,69 quilòmetres i el temps total de viatge a la xarxa de 7 a 10 hores del matí és de 6.720 hores.

Si s’analitzen la resta d’escenaris, l’actual ha estat dissenyat com a base respecte al qual es quantifiquen els impactes de la resta, ja que la guia tècnica estableix que “no es podrà empitjorar l’escenari actual definit al Pla de mobilitat 2030, com tampoc superar els índexs de saturació establerts per trams o punts de la xarxa susceptibles de suportar actualment retencions i que a hores d’ara ja presenten índexs de saturació”. D’aquesta manera, segons l’informe, en l’escenari actual existeix una longitud de xarxa saturada i en risc de saturació de 5,70 quilòmetres i un temps total de viatge a la xarxa de 7 a 10 hores del matí de 6.742 hores.

En l’escenari on s’incorpora la desviació de la Massana, no s’hi inclou cap altra infraestructura, ja que segons especifica la guia tècnica dels estudis de càrrega màxima parroquial, “no es pot tenir en compte cap altra inversió significativa per part del Govern en l’horitzó dels deu anys vinents, definida al Pla sectorial de carreteres generals o al Pla sectorial de noves infraestructures viàries”. Així doncs, el resultat d’aquest escenari presenta 4,63 quilòmetres de longitud de xarxa saturada i en risc de saturació, 1,7 quilòmetres menys en relació amb l’escenari actual. Pel que fa al temps total de viatge a la xarxa de 7 a 10 hores del matí, serien 6.536 hores.

Ordino de base
L’escenari de creixement urbanístic accentuat representa una situació en què bona part de les actuacions previstes en els Plans d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) s’acaben executant. Tot i que els autors de l’informe consideren que per alimentar aquest escenari caldria la col·laboració de tots els comuns, “malauradament això no ha estat possible” i “s’ha decidit utilitzar la informació proporcionada pel Comú d’Ordino com a representativa de tot el país”. En concret, la hipòtesi de creixement proposada per Ordino preveu una població de 24.085 persones, el que suposa triplicar la població actual (+210%). Amb aquesta situació, la longitud de xarxa saturada i en risc de saturació és de 141,99 quilòmetres i el temps total de viatge a la xarxa de 7 a 10 hores del matí és de 90.190 hores, unes xifres considerablement superiors a les tres anteriors.