L’import de la pensió mediana que percebien a 30 de setembre de l’any passat els 3.314 pensionistes que havien cotitzat més de 35 anys a la Caixa Andorrana de Seguretat Social era de 1.180,44 euros mensuals, és a dir inferior al salari mínim interprofessional (SMI), que en aquell moment era de 1.201,20 euros mensuals.

Així es desprèn de les dades incloses en l’informe sobre l’execució pressupostària corresponent al tercer trimestre de l’any 2022 aprovades pel consell d’administració de la parapública, on es posa de manifest que únicament el 15% de les pensions pagades equivalien al salari mínim i que també un 15% van ser d’imports superiors.

Això no obstant, si només es tenen en compte les pensions que perceben els jubilats residents al país, els percentatges milloren sensiblement. Així, les pensions d’un import igual o superior al salari mínim representen el 44% del total, essent un 21% les equivalents als 1.201,2 euros mensuals i un 23% les d’un import superior.

Tot i així, la mitjana de l’import de la prestació de jubilació abonada per la CASS als 13.898 pensionistes que hi havia registrats, 8.320 residents al país i 5.578 vivint fora, va ser de 684,59 euros, un import que, en el cas dels jubilats residents s’eleva fins als 919,86 euros mensuals a la vegada que en el dels pensionistes no residents a Andorra disminueix fins als 333,67 euros.

Si s’agafa la mediana per mirar de corregir l’efecte distorsionador que tenen aquelles pensions més baixes i les més altes (la mínima pagada per la CASS és de 0,66 euros i la màxima de 13.623,52) les xifres són encara més baixes. Així, l’import medià del total de pensions satisfetes per la parapública va ser de 571,47 euros, una quantitat que puja fins als 811,63 euros en el cas dels jubilats residents al país i que baixa fins als 203,47 en el dels pensionistes no residents.

I és que, com s’ha recordat en més d’una ocasió des de la CASS, habitualment els pensionistes residents han cotitzat més períodes al país i perceben, globalment, pensions més elevades que els que viuen a l’estranger, que habitualment acostumen a haver cotitzat menys períodes al país. D’aquesta manera, les prestacions més elevades, les superiors als 2.102,10 euros corresponien a pensionistes residents al Principat, mentre que fins al 81% dels jubilats residents a l’estranger percebien pensions de 600,5 euros mensuals o d’un import inferior. Un 11% rebia una pensió de 900,9 euros, mentre que únicament el 5% dels jubilats que vivien fora d’Andorra tenien una pensió igual al salari mínim, i un 3% d’un import superior a aquest.

Òbviament, l’import de la pensió va lligat al temps de cotització i, lògicament, la quantia de les prestacions acostuma a ser més gran amb els anys de cotització. Així, a 30 de setembre passat, hi havia 2.044 pensionistes, 201 dels quals residents al país, que havien cotitzat menys de cinc anys i que percebien una pensió mitjana de 89,09 euros mensuals, si bé l’import medià era de 53,99 euros.

En el cas dels jubilats que havien cotitzat entre 6 i 10 anys, 1.590 dels quals 410 residents, la pensió mitjana era de 215,19 euros, i la mediana de 160,86, quantitats que s’incrementaven fins als 372,71 i els 286,38 euros mensuals, respectivament, per als pensionistes que havien cotitzat entre 11 i 15 anys. Per als que ho havien fet entre 16 i 20, 1.449, l’import mitjà de la pensió era de 507,40 euros, i el medià de 400,74.

Quant als jubilats amb una cotització d’entre 21 i 25 anys, fins a 1.379, l’import mitjà de la pensió se situava en els 658,64 euros, quantitat que pujava fins als 821,02 per als 1.392 que havien cotitzat entre 26 i 30 anys, i fins a 979,11 per als 1.361 amb un període de cotització d’entre 31 i 35 anys. En el cas de les pensions medianes, van ser de 607,50 euros, de 702,84 i de 852,60, respectivament.

Finalment, els 3.314 pensionistes, 3.120 dels quals residents al país, que van cotitzar més de 35 anys rebien una pensió mitjana de 1.320,26 euros mensuals, aquesta sí, superior al salari mínim interprofessional.