Bondia logo

Avís Legal

CONDICIONS GENERALS
Benvingut/a Bondia, el primer diari independent i gratuït d’Andorra. L'accés i ús del nostre lloc web, estan subjectes als següents termes i condicions legals (en endavant "Condicions Generals"). En accedir i utilitzar el nostre lloc web, vostè accepta complir i quedar vinculat per aquests termes i condicions. Per favor, llegeixi acuradament la següent informació legal:

 

DADES IDENTIFICATIVES
TITULAR DE LA WEB
www.bondia.ad és un domini d'internet titularitat de la societat:
LA VEU DEL POBLE, S.A
N.R.T: A-706064-J
Domicili: Avinguda Sant Antoni, 32 – AD 400 La Massana, Principat d' Andorra
Telèfon: +376 80 88 88
e-mail: web@bondia.ad

 

OBJECTE
Aquestes són les condicions generals que regulen l'accés, navegació i ús del portal web "www.bondia.ad" (en endavant, "Lloc Web"), i les responsabilitats derivades de la utilització de tots els seus continguts. Addicionalment, La Veu del Poble S.A, podrà establir condicions particulars que regulin l'accés i/o contractació de serveis específics oferts als usuaris del Lloc Web. A aquests serveis específics els seran d'aplicació les seves condicions particulars a les que s'accedirà a la url d'aquest servei.

 

USUARIS I CONDICIONS D'ACCÉS
A aquests efectes, s'entendrà per usuari la persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web.
L'accés, navegació i/o ús al Lloc Web de La Veu del Poble S.A implica per a l'usuari l'acceptació plena i sense reserves, així com la validesa de totes les Condicions Generals recollides en l'última versió actualitzada d'aquest document.
A causa d'això, l'usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.
L'accés i/o ús de determinats serveis oferts als usuaris al Lloc Web, pot estar sotmès a certes condicions que, depenent dels casos, substitueixen, modifiquen i/o completen aquestes Normes d'ús, per la qual cosa l'usuari, amb anterioritat a l'accés i/o ús d'aquests serveis i continguts, ha de llegir i acceptar aquestes condicions.

 

CONTINGUT DEL LLOC WEB
Bondia és un diari digital que proporciona notícies, informació i contingut editorial sobre diversos temes d'actualitat a Andorra i la regió circumdant. El contingut del lloc web es proporciona amb finalitats informatives i no constitueix assessorament legal, financer, mèdic o un altre tipus d'assessorament professional.

 

CONDICIONS D'ÚS
L'usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, d'acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com el que disposen les presents Normes d'Ús. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar el Lloc Web o serveis, amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l'establert en les presents Normes d'ús, lesives de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin perjudicar el Lloc Web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través de la mateixa, per la resta d'usuaris, La Veu del Poble S.A i/o la seva imatge.

El Lloc Web de La Veu del Poble S.A, proporciona l'accés a multitud d'informacions, continguts, serveis, programes o dades (en endavant, "els Continguts") a Internet pertanyents a La Veu del Poble S.A, i eventualment, als seus cedents o llicenciants. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà únic responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels Continguts així com de determinats serveis (com per exemple serveis de fòrums de discussió o grups de notícies, subscripcions, publicacions tipus comentari, etc.) que La Veu del Poble S.A ofereix a través del seu Lloc Web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de La Veu del Poble S.A, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges o publicacions.

La Veu del Poble S.A respecta la llibertat d'expressió, però, es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, La Veu del Poble S.A no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació; sense perjudici de la qual cosa adoptarà les mesures oportunes per detectar i atendre reclamacions sobre possible activitats il·lícites per part dels mateixos, reservant-se expressament la possibilitat d'interrompre en qualsevol moment i sense previ avís, temporalment o definitivament, el servei de participació ofert a qualsevol usuari els continguts del qual puguin ser considerats il·legals, prohibits o simplement inadequats.

Els usuaris del Lloc Web hauran de tenir en compte qualsevol instrucció que, a través del e-mail, web@bondia.ad, La Veu del Poble S.A o el seu personal degudament autoritzat, imparteixi.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tota la informació, obres, i prestacions, continguda en el Lloc Web, així com els elements que formen els Continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc) està protegida per drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a La Veu del Poble S.A o als seus llicenciadors. Tots els drets reservats.

Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquesta web poden visualitzar la informació continguda en la mateixa i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permet, sense perjudici del que recullen les presents Normes d'ús, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada en el Lloc Web , sense autorització prèvia de La Veu del Poble S.A L'usuari, haurà d'utilitzar els continguts i informacions recollides en el Lloc Web , de forma diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per ús personal i no comercial, sempre que no s'elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de La Veu del Poble S.A o de tercers, és a dir respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció, còpia, distribució o publicació, de qualsevol tipus del contingut de la informació publicada en https://www.bondia.ad/ sense autorització prèvia i per escrit de La Veu del Poble S.A queda prohibida.

L'autorització per a la reproducció es pot sol·licitar a l'adreça de correu electrònic web@bondia.ad . En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en el Lloc Web ha estat introduït en la mateixa amb violació de drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem que comuniqui a La Veu del Poble S.A aquesta circumstància, remitent notificació a l'adreça de correu electrònic a web@bondia.ad, que inclogui, almenys, els següents extrem: a) Nom, adreça, número de telèfon i adreça d'e-mail del reclamant. b) Dades del titular dels drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haver estat infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació al Lloc Web. d) Declaració que la introducció dels continguts ha estat introduïda sense autorització expressa del titular dels drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual. Sense perjudici de l'assenyalat en els paràgrafs precedents, La Veu del Poble SA es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en normativa vigent sobre publicitat i de drets d'autor o altres drets protectors de la propietat intel·lectual.

 

DRET D'EXCLUSIÓ
La Veu del Poble S.A es reserva el dret d'exclusió temporal o definitiva dels usuaris en qualsevol dels següents supòsits:

  1. Per incompliment de qualsevol de les Condicions Generals d'ús establertes en el present document.
  2. Per incompliment de les lleis, la moral, i l'ordre públic.
L'exclusió dels usuaris no suposarà la renúncia de La Veu del Poble SA a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
La Veu del Poble S.A no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els Continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar- ho.

La Veu del Poble S.A no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament de la seva pàgina web ni dels productes o serveis posats a disposició de l'usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, tot i que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada. Com s'ha assenyalat, La Veu del Poble S.A no garanteix la disponibilitat permanent d'accés a la pàgina Web o als serveis que aquesta ofereix pel que queda especialment eximida de responsabilitat per deficiències de servei imputables al centre servidor o a xarxes de connexió i pels danys que qualsevol virus informàtic o programa maliciós pogués causar.

La Veu del Poble S.A no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol tipus de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, per la qual cosa La Veu del Poble S.A no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts de la seva/es pàgina/es web, essent responsabilitat exclusiva dels tercers, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets qualsevol de tercers.

La Veu del Poble S.A no s'obliga a controlar i no controla, ni garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament dels productes o serveis posats a disposició de l'usuari per tercers allotjats fora del Lloc Web, per això exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis. l'usuari respondrà dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que La Veu del Poble S.A pogués patir com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari, de la llei o de qualsevol de les condicions generals recollides en el present acord.

 

MODIFICACIONS
La Veu del Poble S.A es reserva el dret d'efectuar sense previ avís, i en qualsevol moment, les modificacions que consideri oportunes en el Lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el Lloc Web i qualsevol altre aspecte substancial, o les condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis del Lloc Web.

Els usuaris, per tal de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de La Veu del Poble S.A, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l'adreça de correu electrònic web@bondia.ad.

 

ENLLAÇOS
En el cas que al Lloc Web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, La Veu del Poble S.A no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas La Veu del Poble S.A assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades. Sens perjudici de l'anterior, alguns enllaços estaran prèviament negociats o consensuats amb el responsable del contingut enllaçat, de manera que es generi una contraprestació per les accions realitzades lliurement per l'usuari. Aquesta situació no afectarà en cap cas l'exclusió de responsabilitat sobre el contingut enllaçat ni a la independència d'aquest mitjà de comunicació. Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un enllaç cap al Lloc Web , haurà de garantir que l'Enllaç només permet l'accés a les pàgines o serveis del Lloc Web , però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, "deep-links", "browsers", manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web del Lloc Web . Llevat d'aquells signes que formen part de l'Enllaç, l'usuari garantirà que la pàgina web en la qual s'estableixi l'Enllaç no contindrà marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a La Veu del Poble S.A

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Si una de les estipulacions de les presents Normes d'ús fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions es mantindrien en els terminis acordats. La Veu del Poble S.A es compromet a substituir l'estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el màxim possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.

 

SALVAGUARDA DE LES NORMES D'ÚS
El nostre lloc web pot contenir enllaços a llocs web de tercers. No som responsables del contingut, les polítiques de privacitat o les pràctiques d'aquests llocs web. Li recomanem que revisi les polítiques de privacitat i els termes i condicions d'ús de qualsevol lloc web de tercers que visiti.

 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
La Veu del Poble S.A podrà modificar en qualsevol moment les Condicions Generals, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les Condicions Generals anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Aquestes Normes d'ús es regeixen per la Llei del Principat d'Andorra. La Veu del Poble S.A i els usuaris, per la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, respecte a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmet, amb renúncia expressa al seu domini propi o a qualsevol altre que, si s'escau, pogués correspondre'ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals del Principat d'Andorra. Constitueix aquest contracte l'expressió completa i íntegra de l'acord entre La Veu del Poble S.A i l'usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre ambdues parts.